XVIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie sie w zdalnym trybie obradowania 25 czerwca 2020 roku

 

              Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XVIII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 czwartek, 25 czerwca 2020 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Tematem obrad będzie:

1. Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok.

a) rozpatrzenie i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

2. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,

c) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok,

d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok,

b) udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Godziesze Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym,

d) określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

f) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie we wtorek 23 czerwca 2020 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 „Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

Wnioski, zapytania, sprawy, które chcielibyście Państwo zgłosić można przesłać na adres email urzędu gminy: godziesze-wi@zgwrp.org.pl lub pocztą tradycyjną.

 

                                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                     Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019