XXI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 10 września 2020 roku

 

           Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XXI sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

10 września 2020 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Tematem obrad będzie:

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023,

b) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borek,

d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie 8 września 2020 roku o godz. 1400 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

„Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

Wnioski, zapytania, sprawy, które chcielibyście Państwo zgłosić można przesłać na adres email urzędu gminy: godziesze-wi@zgwrp.org.pl lub pocztą tradycyjną.

 

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                   Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019