XXV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 21 grudnia 2020 roku

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

21 grudnia 2020 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na rok 2021,

  b) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną,

  c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Godziesze Wielkie do gminnego zasobu nieruchomości,

  d) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2024,

  e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

  f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034,

  g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035.

5. Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok:

  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

  c) odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

  d) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

  e) wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

  f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

  h) głosowanie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 07 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

 

Wnioski, zapytania, sprawy, które chcielibyście Państwo zgłosić można przesłać na adres email urzędu gminy: godziesze-wi@zgwrp.org.pl lub pocztą tradycyjną.

 

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019