XXVII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 25 marca 2021 roku

          Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XXVII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 25 marca 2021 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 17 lutego 2021 roku dotyczących masowych szczepień na chorobę COVID-19,

b) rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,

c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

e) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieoznaczony,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie,

g) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok,

h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie 23 marca 2021 roku o godz. 1000 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 „Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

 

Wnioski, zapytania, sprawy, które chcielibyście Państwo zgłosić można przesłać na adres email urzędu gminy: godziesze-wi@zgwrp.org.pl lub pocztą tradycyjną.

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                        Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019