Zapraszamy Państwa do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie.

 

                                                                                                                                                                    Godziesze Wielkie, dnia 4 lipca 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Zapraszamy Państwa do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie.

 I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie z załączonym opisem przedmiotu świadczenia usługi (określonymi w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4).

II.  Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 1. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.;

 2. Do formularza ofertowego dołączyć należy:

  - cennik przesyłek krajowych i zagranicznych;

  - dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1529) na wykonywanie działalności pocztowej;

  - projekt umowy.  

 III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 18.07.2019 r. do godz. 1500.

 IV. Wybór najkorzystniejszej ofert

Kryterium – cena 100%

Cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy.

 V. Kontakt w sprawie zamówienia

Osobą upoważnioną do kontaktu z Dostawcami jest:

Joanna Trela – Urząd Gminy Godziesze Wielkie tel: 62 7611089

 

Załączniki:


Załącznik 1 – Wzór formularza oferty         

Załącznik 2 – Ceny przesyłek listowych w obrocie krajowym

Załącznik 3 – Ceny przesyłek listowych w obrocie zagranicznym

Załącznik 4 - Pocztex w obrocie krajowym lub usługa równoważna

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie:

Pytanie 1

Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek rejestrowanych listowych krajowych i zagranicznych.

Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki rejestrowanej listowej i konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający rozszerzy formularz cenowy (załącznik nr 2 i 3), o pozycje dotyczące ceny zwrotów konkretnych przesyłek rejestrowanych listowych w podziale na kategorie: ekonomiczne/priorytetowe, masę przesyłek, formatu oraz usługi „potwierdzenie odbioru”? Powyższe pozwoli prawidłowo przygotować ofertę.

Odpowiedź:

TAK w załączeniu zaktualizowane formularze cenowe (załącznik nr 2 i 3)

Załącznik 2 – Ceny przesyłek listowych w obrocie krajowym

Załącznik 3 – Ceny przesyłek listowych w obrocie zagranicznym

 

Pytanie 2

Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek kurierskich Pocztex.

Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki kurierskiej i konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający rozszerzy formularz cenowy (załącznik nr 4), o pozycje dotyczące ceny zwrotów konkretnych przesyłek kurierskich w podziale na masę przesyłek? Powyższe pozwoli prawidłowo przygotować ofertę?

Odpowiedź :

TAK w załączeniu zaktualizowany formularz cenowy (załącznik nr 4).

Załącznik 4 - Pocztex w obrocie krajowym lub usługa równoważna

 

Pytanie 3

Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek rejestrowanych listowych krajowych i zagranicznych z deklarowaną wartością. Czy dla Zamawiającego wystarczającym będzie podanie ceny dla przesyłki o wartości 50 zł?

Odpowiedż:

TAK, wystarczające będzie podanie ceny dla przesyłki o wartości 50,00 zł.

 

UWAGA! Zamawiający zmienia treść wzoru formularza oferty oraz wydłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00.

Załącznik 1 – Wzór formularza oferty        

 

Informacja o wyniku postępowania

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019