24.02.2015r. - Zapytanie ofertowe na opracowanie map do celów projektowych ul. Ostrowska w Godzieszach Małych, Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice niezbędnych do opracowania dokumentacji bu

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

      NIP 968-08-72-984                                                         REGON 250855162 

      tel. 062 7611 089                                                            fax. 062 76 11 58

   

Godziesze Wielkie, dnia 20.02.2015 r.           

ZP.271.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie map do celów projektowych ul. Ostrowska w Godzieszach Małych, Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice.

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Zamawiający:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Male

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych (w formacie wstęgowym) niezbędnych do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej z sieci kanalizacji sanitarnej o długości 10,00 km. Mapy do celów projektowych winny być wykonane w skali 1:1000.

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wykonania pracy geodezyjnej przez PODGiK, Wykonawca zobowiązany jest do jej korekty.

Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy powinny zostać dostarczona Zamawiającemu w formie wydruku na papierze (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD (2 egzemplarze) w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad oraz w formacie PDF.

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności.

2.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

d) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

e) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2).

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania zamówienia - nie dłuższy niż 2miesiące

6. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca oferuje cenę brutto obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w złotych polskich.

7. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty: cena - 80 %, termin - 20 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma automatycznie 10 pkt., pozostałe oferty

Proporcjonalnie wg wzoru:

cena oferty z najniższą ceną

 ______________________________ x 10 pkt

cena rozpatrywanej oferty

oferta z najdłuższym terminem

 ______________________________ x 10 pkt

cena rozpatrywanej oferty

            

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę zawierającą oznaczenie: „Oferta na opracowanie map do celów projektowych należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.03.2015 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 5.

 Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe w dniu 16.03.2015 r. o godz. 12.15 .

9. Informacji o zamówieniu udziela:

1.Alicja Jędrasiewicz

Z-ca Wójta Gminy Godziesze Wielkie

tel. 062 761 10 10 89

2. Karolina Całka

Referent

tel. 062 761 10 89 wew. 28

10. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 9 niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1. Wzór oferty.

2. Wzór oświadczenia.

3. Mapa poglądowa

                                                            Alicja Jędrasiewicz
                                                         Zastępca Wójta Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019