Głos w sprawie komunikacji publicznej

 

Godziesze, 24 czerwca 2013 roku

Km.7240.8.2013

                                                                                  Pan

                                                                                     Grzegorz Sapiński

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej Kalisza

                                                                      

            W ciągu najbliższych dni Rada Miasta Kalisza zajmie się ważnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania komunikacji na terenie Miasta Kalisza:

  • Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza,
  • określeniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków
    i zasad korzystania z tych obiektów.

Zarówno strategia rozwoju transportu zbiorowego, jak i uchwała na mocy której nastąpi udostępnienie przystanków komunikacyjnych, wywierać będą bardzo poważny wpływ na kształtowanie się jakości obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej na terenie Miasta oraz na terenie wszystkich Gmin Powiatu Kaliskiego, powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem poprzez realizację przez Miasto zadań m.in. w zakresie administracji, edukacji, kultury, sportu
i komunikacji. Dlatego też każde ograniczenie dla funkcjonowania komunikacji zbiorowej jest jednocześnie ograniczeniem dostępności do wyżej wymienionych dóbr dla mieszkańców Gmin podkaliskich.

Aktualnie system komunikacyjny dowozowo-odwozowy, opiera się na funkcjonowaniu trzech form świadczenia usług:

  • komunikacja zbiorowa oparta na porozumieniach międzygminnych Miasta i części Gmin podkaliskich (w zależności od Gminy stanowi to przedział 10-40% obsługiwanej populacji pasażerów),
  • komunikacja zbiorowa funkcjonująca w oparciu o umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej (obejmująca 20-40% ruchu pasażerskiego),
  • komunikacja oparta na przewoźnikach prywatnych posiadających zezwolenia na regularny przewóz osób, „zagospodarowująca" pozostały potok pasażerski z tych obszarów Gmin podkaliskich, gdzie nieopłacalne było kursowanie autobusów KLA
    i PKS.

W sytuacji określonej „Planem zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Miasta Kalisza" i projektem uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, szczególnego znaczenia nabiera problem tej właśnie małej (ale istotnej) formy komunikacji wykonywanej przez przewoźników komercyjnych, w zróżnicowanym stopniu pomagających w realizacji zadań własnych Gmin w zakresie transportu publicznego, służącego przede wszystkim młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawową część pasażerów tychże autobusów.

Ustalenie w „Wykazie przystanków" zaledwie sporadycznych miejsc zatrzymywania się autobusów w centrum miasta, wyznaczenie tylko trasy przejazdowej Al. Wojska Polskiego oraz całkowite „oderwanie" planowanego układu przystankowego od istniejących dworców komunikacji PKP i PKS spowoduje poważne utrudnienia dla dojeżdżających, ale
i wyjeżdżających z Kalisza.

Pragnę podkreślić, iż podkaliskie Gminy zrobiły dużo dla usystematyzowania przewozów wykonywanych przez przewoźników prywatnych, domagając się precyzyjnych rozkładów jazdy i poprawy jakości obsługi pasażerów. Autobusy te stały się ważnym, tradycyjnym sposobem dotarcia do szkoły, urzędu, pociągu, z najodleglejszych miejsc na terenie Powiatu. Dlatego też konieczne wydaje się podjęcie dodatkowych konsultacji pomiędzy Samorządami mających na celu stworzenie kompromisowej miejsko - powiatowej koncepcji komunikacji publicznej na miarę zadań określonych w planach Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Zwracamy się z prośbą do Rady Miejskiej Kalisza o ustanowienie okresu przejściowego przed wejściem w życie przepisów Uchwały, umożliwiającego przeprowadzenie niezbędnych ustaleń dotyczących współdziałania w zakresie funkcjonowania komunikacji.

                                                                      

                                                                                  Józef Podłużny

                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019