Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum

                                                              

      Godziesze Wielkie, dnia 13.12.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 14.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych w miejscowościach  Stobno, Saczyn,  Stara Kakawa, Wola Droszewska oraz w szkołach gimnazjalnych w miejscowościach : Wola Droszewska i Godziesze, a także w liceum  w Godzieszach Wielkich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich  ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych w miejscowościach Stobno,  Saczyn,  Stara Kakawa, Wola Droszewska, oraz w szkołach gimnazjalnych w miejscowościach: Wola Droszewska i Godziesze Wielkie, a także w liceum w Godzieszach Wielkich

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

•1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w miejscowościach Stobno, Saczyn i Stara Kakawa i  Wola Droszewska oraz w szkołach gimnazjalnych w miejscowościach: Wola Droszewska i Godziesze Wielkie, a także w liceum w Godzieszach Wielkich na terenie gminy Godziesze Wielkie w dniach nauki szkolnej.

 Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 1 raz zupa (z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) + 4 razy drugie danie - w tygodniu dla każdego dziecka.

Ilość dzieci dziennie dożywianych - około 70 - w formie jednego gorącego posiłku w tym:

- Szkoła Podstawowa w Stobnie - ok. 11 dzieci - z udostępnieniem talerzy i sztućców

- Szkoła Podstawowa w Saczynie - ok. 4 dzieci - szkoła posiada własne naczynia

- Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie - ok. 11 dzieci - szkoła posiada własne naczynia

- Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej - ok. 14 dzieci - szkoła posiada własne naczynia

- Gimnazjum w Woli Droszewskiej - ok. 17 dzieci - szkoła posiada własne naczynia

- Gimnazjum w Godzieszach Wielkich - ok. 12 dzieci - szkoła posiada własne naczynia

- Liceum w Godzieszach Wielkich - ok. 1 dzieci - szkoła posiada własne naczynia

Wymagana jest kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto - wraz z transportem w godzinach uzgodnionych z dyrektorem danej szkoły.

Gramatura jednego posiłku : zupa - 300 ml

                                              drugie danie - jeśli posiłek mięsny to 100g mięso, 200g   

                                              ziemniaki, 150g przystawka

•2.      Termin realizacji umowy od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

•3.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach nie dopuszcza składania ofert częściowych

•4.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

•5.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia :

- data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - ostatni dzień miesiąca, w którym jest realizowane zamówienie

- termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury

•6.      Wymagania względem wykonawcy:

- spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

- nie wykluczony na podstawie art.24 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

      7.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

-  cena                                                                                   wartość punktowa    60,

- urozmaicony miesięczny jadłospis                                  wartość punktowa    40,

- sposób obliczania oceny:    a)       cena minimalna x 60

                                                           cena badanej ofert

                                                b) punkty uznaniowe za jadłospis w skali od 1 do 40

•8.      Termin i miejsce składania formularzy:

Oferty (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) a także przykładowym miesięcznym jadłospisem (gramaturę określa zapytanie ofertowe) proszę składać do  27.12.2013r., do godziny 10.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci ". Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie dosłać pocztą pod wskazany wyżej adres.

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Godzieszach Wielkich

ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

tel. 62 76 11 478

gopsgodziesze@vp.pl

fax: 62 7611478

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oraz atrakcyjny miesięczny jadłospis.

                       

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz  odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

                                                                      Kierownik

                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                             w Godzieszach Wielkich

                                                                 Małgorzata Kubiak

Załączniki do pobrania:

  1. Oferta

  2. Oświadczenie

  3. Umowa

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019