Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz w szkołach gimnazjalnych

                  

 Godziesze Wielkie, dnia 03.12.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych w miejscowościach  Stobno Siódme, Stara Kakawa, Wola Droszewska oraz w szkołach gimnazjalnych w miejscowościach : Wola Droszewska i Godziesze Wielkie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich  ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych w miejscowościach Stobno Siódme, Stara Kakawa, Wola Droszewska, oraz w szkołach gimnazjalnych w miejscowościach: Wola Droszewska i Godziesze Wielkie

  Zamawiający:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

  ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w miejscowościach Stobno Siódme, Stara Kakawa i  Wola Droszewska oraz w szkołach gimnazjalnych w miejscowościach: Wola Droszewska i Godziesze Wielkie na terenie gminy Godziesze Wielkie w dniach nauki szkolnej.

Zamawiający oczekuje przygotowania gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w dni nauki szkolnej dla każdego dziecka.

Ilość dzieci dziennie dożywianych - około 55  w tym:

 - Szkoła Podstawowa w Stobnie Siódmym - ok. 14 dzieci

 - Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie - ok. 5 dzieci

 - Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej - ok. 10 dzieci

 - Gimnazjum w Woli Droszewskiej - ok. 12 dzieci

 - Gimnazjum w Godzieszach Wielkich - ok. 14 dzieci

Szkoły posiadają własne naczynia.

Wymagana jest kalkulacja miesięczna jednego posiłku (obiad dwudaniowy) brutto - wraz z transportem w godzinach uzgodnionych z dyrektorem danej szkoły.

Gramatura jednego posiłku : zupa - 300 ml

                                          drugie danie - jeśli posiłek mięsny to 100g mięso, 200g   

                                          ziemniaki, 150g przystawka

2.      Termin realizacji umowy od 02.01.2015r. do 31.12.2015r.

3.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia :

- data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - ostatni dzień miesiąca, w którym jest realizowane zamówienie

- termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury

6.      Wymagania względem wykonawcy:

  - spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

  - nie wykluczony na podstawie art.24 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

7.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

   -  cena                                                  wartość punktowa    60,

   - urozmaicony miesięczny jadłospis   wartość punktowa    40,

   - sposób obliczania oceny:    a)       cena minimalna x 60

                                                           cena badanej ofert

                                                 b) punkty uznaniowe za jadłospis w skali od 1 do 40

8.      Termin i miejsce składania formularzy:

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) a także przykładowym miesięcznym jadłospisem (gramaturę określa zapytanie ofertowe) proszę składać do  17.12.2014r., do godziny 10.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci ". Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie dosłać pocztą pod wskazany wyżej adres.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

  ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

  tel. 62 76 11 478

  gopsgodziesze@vp.pl

  fax: 62 7611478

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oraz atrakcyjny miesięczny jadłospis.

                

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz  odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

                                                                                Kierownik
                                                             
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                               
                                       w Godzieszach Wielkich

                                                                             Małgorzata Kubiak

 Dokumenty do pobrania:

   1. Oferta na dostawę posiłków

   2. Oświadczenie

   3. Umowa za zakup posiłków

   

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019