KARTA DUŻEJ RODZINY

                            Godziesze Wielkie, dnia 24.06.2014r.

   

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich informuje, że z dniem 16 czerwca 2014r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KARTA DUŻEJ RODZINY.

      

Kartę mogą uzyskać rodziny - bez względu na dochód -  mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

Karta jest przyznawana na wniosek pełnoletniego członka rodziny.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

    

             Druki wniosku można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich lub ze strony internetowej www.rodzina.gov.pl   . Na stronie tej zamieszczone są również zniżki jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 

Wypełnione wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich.

                                                                        Kierownik

                                                                  Małgorzata Kubiak

    

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019