Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

 ul.11 Listopada 10

62-872 Godziesze  Małe

Stanowisko pracy: asystent rodziny

Rodzaj umowy: umowa zlecenie.

Przewidywany okres zatrudnienia : od 01.08.2013 r.  do  31.12.2013 r.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystentem rodziny może być osoba, która:

  • 1) posiada:

a) obywatelstwo polskie

b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowaną opinię

c) wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

-  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

-  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe :

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

2) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

4) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

5) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

6) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8) wysoka kultura osobista,

9) posiadanie prawa jazdy kat. B  i własnego środka transportu,

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność, dyskrecja, obowiązkowość, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres. 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

3) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

4) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

7) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

8) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

9) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

10) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

11) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

12) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

13) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

14) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS,

17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacje dodatkowe:

1) asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

2) praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,

3) asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,

4) asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie,

5) asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę,

6) jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych,

7) liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20,

8) asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3)kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu   zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności,

9) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

10) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

11) podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

12)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 lipca 2013r. do godziny 15:00

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe (obowiązuje data i godzina wpływu oferty do GOPS).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko:

„ Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich."

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w związku z czym  proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 761-14-78  pn.- pt w godz. 7.00  do 15.00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich www.godzieszewielkie.pl

                                                                                                            

                                                                                              Z up. Kierownika GOPS

                                                                                             Specjalista Pracy Socjalnej
                                                                                                      Barbara Cebulska

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019