Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Godziesze Wielkie

     

DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE
    

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GODZIESZE WIELKIE

     

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Godziesze Wielkie.
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

  Wielkość stawki wynosi:
    - 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca- odpady niesegregowane (zmieszane),
    - 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane selektywnie,
    - 5,50 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane selektywnie i nieruchomość posiada kompostownik.

3. W celu naliczenia opłat właściciel nieruchomości w terminie do 31 marca br. ma obowiązek złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości, w terminie 14 dni, należy ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za trzy kolejne miesiące , w terminach:
  I rata do 10 lutego danego roku,
  II rata do 10 kwietnia danego roku,
  III rata do 10 lipca danego roku,
  IV rata do 10 października danego roku.

5.Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 7, tel. 62 76 11 158 w.20 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl w zakładce „Ochrona środowiska".

                                               Józef Podłużny
                                                  Wójt Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019