Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie dla terenów położonych w miejscowościach J

     

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie dla terenów położonych w miejscowościach Jozefów i Stobno Siódme

                       

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwały nr XXXV/201/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie dla terenów położonych w miejscowościach Józefów i Stobno Siódme.

            Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 w terminie do dnia 31.01.2014 roku oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres godziesze-wi@zgwrp.org.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w terminie do 31.01.2014 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Godziesze Wielkie.

                                                           Józef Podłużny

                                                           Wójt Gminy

 

Uchwała nr XXXV/201/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie dla terenów położonych w miejscowościach Józefów i Stobno Siódme

Załącznik nr 1 i nr 2 do  uchwały

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019