Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" wraz z prognozą oddziaływania na śro

 

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

Projekt dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" wraz z prognozą oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.

    

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 6 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie (http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip)

     

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00 pokój nr 6).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

1) rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;  

2) dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Załączniki:

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice.  

2. Prognoza oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko.

3. Formularz zgłaszania uwag.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019