Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących z terenu Gminy Godziesze Wielkie

         

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE
Numer ogłoszenia: 84351 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Okres obowiązywania umowy od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Godziesze Wielkie, z podziałem na następujące frakcje: a) zmieszane odpady komunalne, b) tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura c) szkło i opakowania ze szkła, d) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, e) odpady wielkogabarytowe , opony i odpady problematyczne, w tym odpady budowlane, remontowe w ilości do 100 kg jednorazowo 2) zapewnienie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki i gromadzenia odpadów, 3) zapewnienie pojemników przeznaczonych na niesegregowane zmieszane odpady komunalne, 4) utrzymanie pojemników w odpowiedni stanie technicznym i sanitarnym. Na terenie zabudowy obowiązywać będzie system mieszany zbiorki odpadów komunalnych poprzez pojemniki i worki. 1) Zmieszane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach, które dostarcza Wykonawca. Załadunek pojemnika ustawionego w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, wystawionego w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem przed wejście na teren nieruchomości. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową Gmina dostarczy 15 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji umowy. Dla prawidłowej wyceny zamówienia, odnośnie opracowania trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady, przedsiębiorca powinien dokonać wizji w terenie. Częstotliwość odbioru - od października do lutego włącznie 1 raz w miesiącu od marca do września 1 raz na 2 tygodnie, w godzinach 7.00 20.00. 2) Selektywnie zbierane odpady komunalne. Na terenie zabudowy selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie odbywać się w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków polietylenowych PE HD o pojemności 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na: tworzywa sztuczne, metale, papier i tekturę- kolor żółty; szkło i opakowania ze szkła - kolor zielony; odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - kolor brązowy z opisem określającym rodzaj gromadzonego odpadu. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dystrybucji identyfikatorów samoprzylepnych służących do ustalenia przekazującego odpady właściciela nieruchomości .Identyfikatory powinny zostać wykonane w odpowiedniej ilości i przekazane właścicielom nieruchomości wraz z harmonogramem odbioru wyżej wymienionych odpadów komunalnych wzór zatwierdza zamawiający. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki na terenie Gminy Godziesze Wielkie winny być opatrzone logo Gminy Godziesze Wielkie zawierające adres i dane kontaktowe Gminy Godziesze Wielkie. Worki dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców. Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z każdego punktu odbioru w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Częstotliwość odbioru zgromadzonego tworzywa sztucznego, metali, papieru i tektury oraz szkła a także odpadów ulegających biodegradacji w tym zielonych - raz na miesiąc. 3) Odpady wielkogabarytowe i , opony i odpady problematyczne w tym odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 100 kg jednorazowo Odbiór odpadów wielkogabarytowych , opon i odpadów problematycznych będzie odbywać się, poprzez odbieranie wystawionych odpadów przez właścicieli, z terenu swoich posesji. Właściciel znając termin odbioru ustalony w harmonogramie, o potrzebie odbioru w/w odpadów dokonuje zgłoszenia Wykonawcy najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru. Częstotliwość odbioru - 2 razy w okresie roku 4) Odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 100 kg jednorazowo nie są przedmiotem zamówienia . Wykaz miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej, sporządzony na podstawie bazy meldunkowej na dzień 30.04.2013r. Nazwa miejscowości Liczba miejsc gromadzenia odpadów Liczba posesji zabudowanych Liczba mieszańców Bałdoń 53 234 Biała 65 271 Borek 183 715 Godziesze Małe 182 799 Godziesze Wielkie 199 718 Godzieszki 24 109 Józefów 54 282 Kakawa - Kolonia 55 249 Kąpie 25 111 Końska Wieś 43 193 Krzemionka 31 139 Nowa Kakawa 46 213 Rafałów 33 160 Saczyn 122 552 Skrzatki 53 271 Stara Kakawa 80 260 Stobno 87 286 Stobno Siódme 66 280 Takomyśle 25 95 Wola Droszewska 157 691 Wolica 320 1270 Zadowice 71 357 Zajączki Bankowe 33 175 Zydów 115 504 2122 9054 W trakcie trwania umowy przewiduje się wzrost gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 2,0% rocznie. Szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Godziesze Wielkie, które należy odebrać z nieruchomości zamieszkałych: niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 1200 Mg/rok selektywnie zbierane odpady komunalne - 100 Mg/rok odpady wielkogabarytowe , opony i odpady problematyczne w tym odpady budowlane i rozbiórkowe do 100 kg jednorazowo) - 50 Mg/rok odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - 20 Mg/rok Przedstawione prognozy ilości odpadów komunalnych są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Zamawiający przewiduje, iż maksymalny wzrost ilości odpadów w okresie świadczonej usługi wyniesie 2,0%rocznie z tyt. Wzrostu liczby ludności na terenie gminy. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych: Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki i worki do zbiorki odpadów komunalnych z terenu gminy Godziesze Wielkie w trakcie trwania umowy wynosi: 1) do zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć się w wystarczającą liczbę pojemników i dostarczyć je właścicielom nieruchomości zamieszkałym: pojemniki: 80 l w ilości 510 szt., 120 l w ilości 948 szt., 240 l w ilości 664 szt., 2) do selektywnej zbiórki odpadów: worki z folii PE-HD o pojemności 120 l, grubości folii zapewniającej wytrzymałość worka, koloru żółtego, koloru zielonego, koloru brązowego, z opisem określającym rodzaj gromadzonego odpadu oraz logo i adres Gminy. Szacuje się, że liczba worków potrzebnych do dostarczenia w trakcie trwania umowy wyniesie - 70 000 szt. W związku z przewidywanym wzrostem liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 2% należy uwzględnić zwiększone zapotrzebowanie na pojemniki i worki o 2%. 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Gmina Godziesze Wielkie na 15 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy Wykonawcy wykaz adresów nieruchomości objętych umową na odbiór odpadów komunalnych . 2) Wykonawca sporządza harmonogram odbioru odpadów na cały okres trwania umowy po uprzednim zaakceptowaniu przez Gminę. 3) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz w niezbędne worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela, bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności, co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach, co najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00 - 20.00. 4) Na bieżąco należy aktualizować dane o miejscach gromadzenia odpadów komunalnych. 5) Przedsiębiorca będzie sporządzał miesięczne raporty z ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych, a także wydanych lub odebranych pojemnikach i workach, w terminie 21 dni od zakończenia danego miesiąca. 6) W uzasadnionych przypadkach zgłoszonych przez właściciela nieruchomości dopuszcza się wymiany pojemników na większy lub mniejszy. 7) W trakcie trwania umowy wyposażenie nowych miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki i worki następuje w terminie 3 dni od zgłoszenia. 8) Utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym pojemników, pojemniki powinny być okresowo dezynfekowane i myte - co najmniej dwa razy w roku. 9) Wykonawca będzie przekazywał na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie na wymianę: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji z odpadami segregowanymi pozostawia nowy worek pusty. 10) Wykonawca odbierający odpady komunalne powiadamia Gminę o przypadkach niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a odpady przyjmuje, jako zmieszane odpady komunalne. 11) Wszystkie odpady zmieszane zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie Wykonawca zobowiązany jest w całości dostarczyć do Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków Wykonawca nie może: mieszać odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie innych gmin, łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie lecz pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. łączyć w jednej partii transportowej odpadów komunalnych z podobnymi odpadami przemysłowymi lub pochodzącymi z działalności gospodarczej, deklarować miejsce pochodzenia odpadów niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 12) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji odbioru odpadów komunalnych mają być wyposażone w urządzenia monitorujące aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów, rejestrowanie i zapisywanie danych. 13) Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażanie Gminy Godziesze Wielkie na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na komputerze będącym własnością gminy, umożliwiające kontrolę pracy pojazdów wykorzystywanych do usługi odbioru odpadów komunalnych i przeszkolenie pracownika gminy z funkcjonowania oprogramowania. 14) Gmina Godziesze Wielkie odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Gmina Godziesze Wielkie będzie akceptować. 15) Realizacja reklamacji (np. nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faks nr (062) 7611056 lub e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl 16) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21); b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.); c) UCHWAŁA NR XXVI.135.2012 RADY GMINY Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 1762); d) Uchwała Nr XXVI.136.2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 1013); f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122); g) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV.440.12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017; h) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV.441.12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017;8 i) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630); j) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z poźn. zm.). 17) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego, którego opis sposobu spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda: Dysponowania przez Wykonawcę specjalistycznym sprzętem w tym, co najmniej 2 pojazdów specjalistycznych - bezpylnych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, minimum 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz minimum 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 08:00, miejsce: Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe, pok .nr 5, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik 1 do SIWZ

3. Załącznik 2 do SIWZ

4. Załącznik 3 do SIWZ

5. Załącznik 4 do SIWZ

6. Załącznik 5 do SIWZ

7. Załącznik 6 do SIWZ

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019