Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Godziesze Wielkie od dnia 23 czerwca 2020r. do odwołania

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

 

Z uwagi na występujące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informuję, że od dnia 23 czerwca do odwołania Urząd Gminy Godziesze Wielkie będzie funkcjonował wg następujących zasad:

  1. Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1100 oraz 1200 – 1600.
  2. Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem spraw z zakresu:

-        rejestracji stanu cywilnego;

-        ewidencji ludności i dowodów osobistych;

-        świadczenia usług komunalnych;

-        administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

-        ochrony środowiska, w tym dotyczących:

-        decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

-        decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

-        przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

  1. Bezpośrednie kontakty z pracownikami Urzędu, w sprawach określonych w pkt. 1, będą możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych pracowników Urzędu znajduje się tutaj.
  2. W pozostałych sprawach, z pracownikami Urzędu można kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych pracowników Urzędu znajduje się tutaj.
  3. Wszelkie pisma, podania i wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
  4. Dla klientów, którzy chcą złożyć pismo niewymagające potwierdzenia, zainstalowana została skrzynka przy wejściu głównym, w której można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach.
  5. Klienci Agencji bankowej PKO BP w Godzieszach Wielkich w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w placówce będą przyjmowani w godzinach 730 – 1430, z przerwą w godzinach 1100 – 1200. Telefon kontaktowy do placówki 62/7698892. Jednocześnie zwracam się z prośbą o dokonywanie wszelkich płatności, korzystając z systemu bankowości elektronicznej.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian.
Podkreślam, że wszelkie działania podejmowane są wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez zminimalizowanie ryzyka zagrożenia epidemią.

                                                                                                  Józef Podłużny
                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                              
 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019