Ogłosznie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

    

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na  realizację zadań GMINY GODZIESZE  WIELKIE z zakresu rozwoju sportu  w 2015 roku

Na podstawie § 6 ust.  1  uchwały nr  III  / 16  / 2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015  z dnia 08 stycznia 2015r., poz. 126) - Wójt Gminy Godziesze Wielkie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania.

Nazwa zadania: Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Godziesze  Wielkie w 2015 roku.

Zadanie nr 1. - Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach    - kwota 50 000.00 PLN

Zadanie nr 2. - Upowszechnianie kolarstwa  poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach - kwota 15 000,00 PLN                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                       Zadania nr 3. - Upowszechnienie siatkówki i lekkiej atletyki poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego dziewcząt - kwota 20 000,00 PLN

Wysokość planowanych środków na zadania w roku 2015 - 85 000,00 PLN *

Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie.

1.        Cele zadania objętego konkursem:

a.        poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

b.        osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

c.        poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

d.        promocja sportu i aktywnego stylu życia;

e.        umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie.

2.        Przedmiotem konkursu jest osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

3.        Dotacja może być przeznaczona na:

            1) realizację programów szkolenia sportowego,

            2) zakup sprzętu sportowego,

            3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym transport zawodników,

            4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

            5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

            6) obsługę księgową zadania,

            7) prowadzenie biura i zakup materiałów, koszty administracyjne, koszty mediów

            8) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfikacji realizowanego przedsięwzięcia ( ubezpieczenie zawodników, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja obozów sportowych, zakup pucharów, statuetek,  dyplomów, medali),

            9) opłaty na rzecz OZPN za zgłoszenie zawodników do rozgrywek, wpisowe - obowiązkowa opłata klubu za udział w rozgrywkach danego sezonu, licencja

10) przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: nagrody pieniężne, kary nakładane na kluby lub zawodników, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zlecanych danej jednostce przez gminę, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.

4.        Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:

1) wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia    25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm ),

2) ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:

2.1     W przypadku gier zespołowych:

a)        klub działa na terenie Gminy Godziesze Wielkie;

b)       klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy i uczestniczy                     w rozgrywkach organizowanych przez właściwy związek sportowy;

c)        trenerzy klubu posiadają licencję trenera.

2.2     W przypadku dyscyplin indywidualnych:

a)        klub działa na terenie Gminy Godziesze Wielkie;

b)       zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika;   

c)        wyniki zawodników klubu rokują perspektywę osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu sportowego;

d)       trenerzy klubu posiadają licencję trenera.

 

5.        Termin i sposób składania ofert:

1) oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 lutego  2015 roku do godz.15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10         w Godzieszach Wielkich.

2)       do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wypis z ewidencji prowadzonej przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu  a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

b) informacje o posiadanych zasobach osobowych (wykaz licencjonowanych trenerów i zawodników),

c) kopię statutu klubu sportowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem  

W ofercie nie należy zmieniać układu pytań. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy"; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić).

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

Oferta winna być podpisana przez  osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

7. Warunki i termin realizacji zadania:

1)       Realizacja zadania, na którego realizację klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.

2)       Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Gminy Godziesze Wielkie, a po zakończeniu zadania - złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

3)       Zadanie winno być realizowane w terminie od  dnia podpisania Umowy  do 15 listopada  2015 roku.

4)    Kwota dofinansowania ze strony Gminy Godziesze Wielkie nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

8. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1) Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych podlega odrzuceniu i nie jest oceniana pod względem merytorycznym.

2) Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)        merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)       ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

c)        zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

d)       kalkulacja kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)        udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania.

3) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej ,wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu.

5) Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  25  lutego  2015 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Gminy Godziesze Wielkie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

                                                                 Józef Podłużny

                                                                  Wójt Gminy

  Załączniki:

  Oferta o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019