Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2012 roku

     

WÓJT  GMINY  GODZIESZE  WIELKIE

                            Na podstawie art.3, art. 11 oraz art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 )  oraz  Uchwały Nr  XV /73 /2011  Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada  2011r., w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami  pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012  zarządza, co następuje:

           

      Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w dziedzinie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2012 roku.

   

            I . Rodzaj  zadania

1. Prowadzenie treningów / zajęć sportowych z młodzieżą z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

2. Organizowanie imprez / rozgrywek sportowych w zakresie : piłki nożnej, siatkowej oraz kolarstwa.

        

       II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

    Na realizację zadania Gmina w roku  2012  przekaże kwotę:  70.000.00zł, w tym:

      a)  wsparcie rozwoju sportu kolarskiego:  12.000.00zł

      b)  wsparcie rozwoju  piłki nożnej:  35.000.00zł

      c)  wsparcie rozwoju  piłki siatkowej:  23.000.00zł

            

  Wielkość pomocy finansowej przyznanej na zadania tego samego rodzaju w poprzednich latach:

1. Rok 2010 - 59.800.00zł ( przyznano 3 oferentom)

2. Rok 2011 - 58.000.00zł ( przyznano 3 oferentom)

        

    III.  Zasady przyznawania dotacji

     Zasady  przyznawania dotacji na realizację wskazanego zadania określają przepisy:

   1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2010, Nr 234, poz.1536)

   2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

  3. Uchwała Nr XV /73 /2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r., w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012

   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty i otrzymania dotacji są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe:

   - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

   - niedziałające w celu osiągania zysku,

   - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w tym fundacje i stowarzyszenia,

   - oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

       

      IV.   Z przyznanej dotacji  mogą być finansowane następujące koszty zadania:

   1. koszty osobowe ( wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania ( trener, instruktor, sędzia, itp.)

   - koszty  realizacji zadania wynikające  ze specyfikacji realizowanego przedsięwzięcia ( ubezpieczenia zawodników, transport, zakwaterowanie, obozy sportowe, zakup pucharów, dyplomów, nagród, medali)

   - koszty administracyjne

   - utrzymanie obiektów sportowych

   - organizacja:

   - olimpiad sportowych dla dzieci i młodzieży,

   - wyścigów kolarskich,

   - zawodów, olimpiad w rozgrywkach: piłki siatkowej, ręcznej, piłki nożnej,

   - zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną Umowy,

   - przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: nagrody pieniężne, kary nakładane na kluby lub zawodników, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty realizację zadań już zleconych danej jednostce przez gminę, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy

2. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy zostaną zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami ( wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6, poz. 25),

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 7,

4. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie,

5. Wszelkie zmiany umowy zawartej z oferentem na realizację zadania w 2012 roku wymagają sporządzenia aneksu do w /w umowy w formie pisemnej.

    

     V.   Termin realizacji zadania:

   - od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2012 roku

        

   VI.   Miejsce i warunki składania ofert: 

   - oferty  należy składać wg wzoru oferty ( załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. - wzór oferty dostępny na  stronie:  http://www.godzieszewielkie.pl/

   - oferty złożone na niewłaściwych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych

           

        Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  a)  kryteria formalne:

   - ocena terminowości złożenia oferty,

   - ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

   - ocena zgodności złożonej oferty z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

   - ocena kompletności złożonej dokumentacji,

   - ocena czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

  b)  kryteria merytoryczne:

   - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym także wysokość środków własnych,

   - posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,

   - preferowane doświadczenie w realizacji podobnego typu,

   - trwałość i efektywność zaplanowanych działań,

  c) złożone oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy w formie zarządzenia

   - w ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty

  d) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia

  e) oferent otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji.

    Dotacja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie               

   f)  informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

           

    VII.  Termin składania ofert do dnia : 08 lutego 2012 roku

    a )  osobiście - Sekretariat Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich do godz. 15.00 ( pokój nr 5)

   b)  przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10,  62 -872 Godziesze Małe

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania i adresu zwrotnego.

  2. Do oferty należy dołączyć:

   - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta

   - potwierdzoną kserokopię statutu

   - dokumenty poświadczające uprawnienia kadry instruktorskiej i trenerskiej

   - sprawozdanie  za rok 2011

  3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

    a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

    b) atrakcyjność oferty

       

           Dokumenty do pobrania:

   1) Uchwała Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XV /73 /2011

   2) wzór oferty

   3) wzór sprawozdania

   4) instrukcja do oferty

   5) Zarządzenie Nr 61 /2011, z dnia 27.12.2011r.

   6) Program współpracy na r. 2012

  

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019