Projekt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

PROJEKT

                                                                                                                   
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2014 r.

WPROWADZENIE

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w Gminie Godziesze Wielkie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      Schronisku, należy przez to rozumieć Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo -Adopcyjne, ul Kosodrzewiny 56 lok 2, 92-411 Łódź.

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2014 roku.

§ 2.1.   Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Godziesze Wielkie przy pomocy stanowiska ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

2.      Realizatorami Programu są na poziomie Gminy Godziesze Wielkie - Wójt Gminy Godziesze Wielkie przy pomocy  stanowiska ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

Rozdział 2
CEL PROGRAMU

§ 3.      Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4.      Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Godziesze Wielkie realizują:

1) Schronisko-poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Policję lub inne uprawnione podmioty oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5.      Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. W każdej miejscowości rolę karmiciela pełni sołtys wsi.

§ 6.      Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Godziesze Wielkie realizuje Schronisko.

§ 7.1.   Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2.      W przypadku bezpośredniej adopcji bezdomnego zwierzęcia przez mieszkańców gminy koszt kastracji lub sterylizacji pokrywa Gmina Godziesze Wielkie.

§ 8.      Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie oraz przez drukowane ulotki.

§ 9.      Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy Godziesze Wielkie poprzez zawieranie umów z lokalną lecznicą dla zwierząt.

§ 10.    W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  w  2014 r. wskazane zostaje gospodarstwo rolne w Godzieszach Wielkie, ul Kosmowa 4, 62-872 Godziesze Małe, właściciel Kamila Stysiak

§ 11.    Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy zlecenie  z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13.    Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone  są w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2014. 

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1.

Urząd Gminy Godziesze Wielkie

21100,00 w tym:

20000,00 na usługi,

1100,00 na materiały

1.    zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Godziesze Wielkie;
2.    sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3.    odławianie bezdomnych zwierząt
4.    obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt;
5.    poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6.    usypianie ślepych miotów;
7.    wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8.    zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

§ 14.    Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019