Stypendia Starosty Kaliskiego

    

             Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2014/2015 o stypendium Starosty Kaliskiego.

Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym „Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego".

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

1. Stypendium może otrzymać uzdolniony uczeń szkoły gimnazjalnej, ponagimnazjalnej oraz student, którzy zamieszkują na terenie powiatu kaliskiego.

2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

   1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,

   2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:

     - uczniowie szkół gimnazjalnych 5,4,

     - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 5,0,

     - studenci 4,5.

  3) nie przekroczyły 28 roku życia.

3. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w czasie trwania nauki.

4. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za poprzedni rok nauki.

5. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryterium dodatkowe będą brane pod uwagę udokumentowane osiągnięcia naukowe ucznia/studenta.

6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz 1.500 zł dla studentów.

Nabór wniosków stypendialnych:

1. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, w terminie do:

  1) 30 września przez uczniów według wzoru wniosku stanowiącego (załącznik nr 1 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty kaliskiego dla uczniów i  studentów z terenu powiatu kaliskiego),

  2) 15 października przez studentów według wzoru wniosku stanowiącego (załącznik nr 2 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego).

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

  1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta, w momencie składania wniosku,

  2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem pkt 3,4 i 5.

  3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tj. VI klasy szkoły podstawowej) ucznia I klasy gimnazjum,

  4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tj. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej,

  5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku,

  6) dokument poświadczający o stałym zamieszkaniu na terenie powiatu kaliskiego,

  7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

UWAGA!

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Informacje o stypendiach Starosty Kaliskiego można uzyskać w Wydziale Oświaty i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 501-42-32.

     

Formularze wniosków do pobrania poniżej:

Warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego

Wniosek ucznia o przyznanie stypendium Starosty Kaliskiego

Wniosek studenta o przyznanie stypendium Starosty Kaliskiego

      

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019