VII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 22 maja 2015 roku

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek, 22 maja 2015 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10.

Tematem obrad będą:

1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

  b) informacją o stanie mienia Gminy,

  c) sprawozdaniem finansowym za 2014 rok,

  d) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia,

  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok.

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok,

  b) udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

  c) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,

  d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

  e) wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem dotyczącym zmiany urzędowej nazwy miejscowości KOPIE wieś,

  f) uchylenia uchwały nr V/37/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku,

  g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

  h) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności,

                                     Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                       
Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019