Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Godziesze Wielkie - 29 maja 2013 rok

     

            Zawiadamiamy, że w środę 29 maja 2013 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Godziesze Wielkie.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:
 • a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
 • b) sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,
 • c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia,
 • d) informacją o stanie mienia Gminy,
 • e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2012 rok.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 • b) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  za 2012 rok,
 • c) zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych,
 • d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2013 rok,
 • e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2013-2022,
 • f) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Godziesze Wielkie nieruchomości od osób fizycznych,
 • h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieoznaczony,
 1. Sprawy bieżące gminy.

          

          Przewodniczący Komisji                                     Przewodnicząca Komisji        
    Budżetu, Finansów i Rolnictwa               Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
                                                                                     i Bezpieczeństwa Publicznego
           Marek Kęszycki                                                      Mirosława Kobyłka
   
   
  
    

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019