XIV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 18 grudnia 2015 roku

 

               Zapraszam do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 18 grudnia 2015 roku o godz. 1200 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym.

Tematem obrad będą:

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, 

  b) ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania,

  c) przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmina „Czyste Miasto, Czysta Gmina",

  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

  e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,

  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022,

2. Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

  c) odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

  d) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

  e) wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

  f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

  h) głosowanie uchwały budżetowej,

                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                
Mirosława Kobyłka

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019