XXIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 30 listopada 2015 roku

 

               Zapraszam do wzięcia udziału w XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w poniedziałek 30 listopada 2015 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10.

Tematem obrad będą:

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  a) wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

  b) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na lata 2016-2018,

  d) zmiany uchwały nr XII/85/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

  e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,

                                             Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                               
Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019