Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

                                                                         Godziesze, 05 stycznia 2012 roku

   

          Wójt Gminy w Godzieszach Wielkich    i n f o r m u j e   że  w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego   wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U.Nr.52, poz. 379 oraz z 2011 r.Nr.106 ,poz.622 i Nr.171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany :

   

1. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

2 . Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

-  od dnia  01 lutego do ostatniego  dnia lutego danego roku

-  od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

3 . Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. . 5 ust. 1, następuje w terminach:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

   

Załączone faktury  do wniosku składanym w m-c   lutym 2012  roku powinny obejmować  okres  od 01 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku.

  

                                                        Józef Podłużny

                                                         Wójt Gminy        

   

  Więcej informacji .....

             

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019