XLII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 27 czerwca 2014 roku

                    

             Zapraszam do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 27 czerwca 2014 roku o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Tematem obrad będą:

1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

   a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

   b) informacją o stanie mienia Gminy,

   c) sprawozdaniem finansowym za 2013 rok,

  d) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia,

   e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok.

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok,

   b) udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,

   c) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok,

   d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2022,

   e) zmiany uchwały nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

   f) zmiany uchwały nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

   g) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godziesze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

   h) zmiany uchwały nr XL/227/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie,

   i) ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie.                            

                                

                                                Przewodniczący Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                                          Ryszard Jarych