Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń wychowawczych

   

 Ogłoszenie

z dnia 25.02.2016r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GODZIESZACH WIELKICH

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,
 ul. 11 Listopada 10
    

Stanowisko pracy : referent ds. świadczeń wychowawczych

  

1.       Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

5) wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne lub z kierunkiem pracy socjalnej

6) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel)

7) podstawowa znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego

2.       Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

2) znajomość programu komputerowego do prowadzenia świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu „Sygnity"

3) cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, umiejętność pracy w zespole i dobrej organizacji pracy własnej

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o świadczenia wychowawcze,

2) przygotowywanie i wysyłanie decyzji,

3) sporządzanie list wypłat i przelewów świadczeń wychowawczych,

4) obsługa programu komputerowego do świadczeń wychowawczych,

5) elektroniczna obsługa wniosków

6) opracowywanie obowiązujących sprawozdań,

7) wydawanie zaświadczeń z zakresu świadczeń wychowawczych,

8) współpraca z ZUS, KRUS, ROPS i PUP, oraz z innymi jednostkami zewnętrznymi

9) elektroniczne pozyskiwanie informacji niezbędnych do załatwienia sprawy

10) stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami i ich zmianami oraz branie udziału w organizowanych szkoleniach

4.       Warunki pracy:

1) praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze jednego etatu

2) planowany termin rozpoczęcia : od 01.04.2016r.

3) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami ośrodka

5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

5.       Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach rekrutacji

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2011r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz 1202 z późn. zm.),

6.       Termin i miejsce składania dokumentów:

              Wymagane dokumenty (w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich przy ul. 11 listopada 10, lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do GOPS) na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko - Referent ds. świadczeń wychowawczych"  w terminie do dnia 11 marca 2016r. do godz. 1500.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

     O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni  telefonicznie.

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  Urzędu Gminy  w Godzieszach Wielkich  http://www.godzieszewielkie.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie.

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

                                                                   

                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                            w Godzieszach Wielkich

                                                              Małgorzata Kubiak

    

   Dokumenty do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. Oświadczenia