W dniu 18 października 2019 roku w Orlim Stawie podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw”.

Podisanie UMOWy NA „Zaprojektowanie i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw”

W dniu 18 października 2019 roku w Orlim Stawie podpisano umowę na „Zaprojektowanie
i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw”.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Osiewała – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pani Justyna Grzelak - Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę FB Antczak z siedzibą w Kaliszu reprezentował Pan Marek Antczak.     
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 12.717.327,93 zł brutto. Okres realizacji umowy wynosi do 17 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 3. Wartość Projektu wynosi
96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

Piotr Szyszkiewicz
Specjalista ds. edukacji i informacji
tel. +48 (62) 763 56 56 /601 913 994
e-mail: pszyszkiewicz@orlistaw.pl
Związek Komunalny Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Orli Staw 2, 62-834 Ceków
tel. +48 (62) 7635650
fax +48 (62) 7635651
e-mail: biuro@orlistaw.pl
website: www.orlistaw.pl