Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2020 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2020r.

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2020 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2020r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w  zawiadomieniu lub złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA - Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta.

 

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel ma obowiązek zgłosić, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

                                                                       z up. Wójta Gminy
                                                                        Małgorzata Banaś
                                                                        Sekretarz Gminy