Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

30 maja 2023 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

1.      Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3.      Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

  1.  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
  2. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Rafałów,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości dz. nr. ewid. 88/7 stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  4. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Godziesze Wielkie,
  5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7.      Wolne wnioski i informacje.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 30 maja 2023 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klub Sołtysa” odbędzie się 30 maja 2023 roku godz. 800 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie      

                                                                                                                             Mirosława Kobyłka

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software