Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

26 września 2023 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

1.      Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3.      Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godziesze Wielkie,

b)      wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godziesze Wielkie,

c)      uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godziesze Wielkie,

d)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na okres trzech lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,

e)      przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godziesze Wielkie,

f)       zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g)      zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

h)      nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borek,

i)       zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

j)       zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

k)      przyjęcia od Powiatu Kaliskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

l)       przyjęcia od Powiatu Kaliskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

m)   przyjęcia od Powiatu Kaliskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

n)      przyjęcia od Powiatu Kaliskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

o)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,

p)      sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

r)       trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

s)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok,

t)       zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7.     Wolne wnioski i informacje.

8.     Zamknięcie obrad sesji.

 

Jednocześnie zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał w dniu 25 września 2023 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/

 

„Klub Sołtysa” odbędzie się 25 września 2023 roku o godzinie 800 w „Domu Tradycji" ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
Mirosława Kobyłka

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software