Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni"

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś 4 LEADER, działanie
4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi":

- termin składania wniosków:  6 czerwca - 20 czerwca 2011 r.

- limit dostępnych środków:  850 000,00zł

- minimalne wymagania:  każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg kryteriów wyznaczonych dla ww. działania.

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się
do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów":

- termin składania wniosków: 6 czerwca - 20 czerwca 2011 r.

- limit dostępnych środków: 753 320,00zł

- minimalne wymagania:  każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg  kryteriów wyznaczonych dla ww. działania.

3) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

- termin składania wniosków:  6 czerwca - 20 czerwca 2011 r.

- limit dostępnych środków:  636 444,00zł

- minimalne wymagania:  każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg  kryteriów wyznaczonych dla ww. działania.

4) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

- termin składania wniosków:  6 czerwca - 20 czerwca 2011 r.

- limit dostępnych środków: 600 000,00zł

- minimalne wymagania:  każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg  kryteriów wyznaczonych dla ww. działania.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni", ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek,  od poniedziałku do piątku, w godz.  8.00 - 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni" i na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl, a także:

-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/,

-  na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.prow.umww.pl/,

Beneficjenci proszeni są również o składanie wniosków w segregatorach/skoroszytach (oryginał wniosku);        w dwóch egzemplarzach (oryginał +kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) z dokładnym opisem (podanie nazwy wnioskodawcy i tytułu operacji).

Dodatkowo informacji udzielają: pracownicy biura LGD7, pod nr tel.: 62 7637068

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software