Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 23 czerwca 2022 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok.
  1. rozpatrzenie i debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie.
 5. Rozpatrzenie i dyskusja nad:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (wraz z informacją o stanie mienia Gminy),
  2. sprawozdaniami finansowymi za 2021 rok,
  3. uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok,
  4. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok,
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  3. określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023,
  4. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme,
  5. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032,
  7. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Godziesze Wielkie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 20 czerwca 2022 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się 20 czerwca 2022 roku o godz. 800 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                
Mirosława Kobyłka

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software