Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 12 września 2022 roku o godz. 1100

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022- 2026,
  2. zmieniająca uchwałę Nr L/319/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,
  4. sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,
  6. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 12 września 2022 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.
 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klubu Sołtysa” nie odbędzie się.

                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie    

                                                                               Mirosława Kobyłka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software