Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

29 września 2022 roku o godz. 1000

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę Nr L/319/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie,
  2. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 29 września 2022 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 
„Klubu Sołtysa” nie odbędzie się.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                         Mirosława Kobyłka

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software