Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 
25 listopada 2022 roku o godz. 1100
w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich
 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,
  2. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  3. przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022r,. poz. 1327 z późń. zm.) na lata 2023 -2026,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  6. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 25 listopada 2022 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.
 
„Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

 

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                      Mirosława Kobyłka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software