Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

24 lutego 2023 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  2. przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2026,
  3. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022–2037,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  6. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Saczyn,
  7. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Józefów,
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Boreku,
  9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
  10. wyrażenia zgody do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego,
  11. zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok,
  12. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032,
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  2. przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2026,
  3. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022–2037,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  6. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Saczyn,
  7. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Józefów,
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek,
  9. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
  10. wyrażenia zgody do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego,
  11. zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok,
  12. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032.
 1. Dyskusja w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie”.
 2. Dyskusja w sprawie pism skierowanych do Rady Gminy Godziesze Wielkie dotyczących:
  1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Wolica – Etap I,
  2. odrzucenia uchwały o przekazaniu działki 147/1 w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej z zasobów gminy.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klub Sołtysa” odbędzie się 23 lutego 2023 roku godz. 800 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie

Mirosława Kobyłka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software