Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

27 kwietnia 2022 roku o godz. 1100
w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich
 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie komisji stałych ze swojej działalności za rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Godziesze Wielkie w Stowarzyszeniu „LGD7-Kraina Nocy i Dni”,
  2. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 r.,
  3. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borek,
  4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
  5. zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się w środę 27 kwietnia 2022 roku o godz. 800 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                              Mirosława Kobyłka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software