WÓJT GMINY GODZIESZE WIELKIE

ogłasza, że dnia 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania

kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu

na kadencję 2012 - 2015

Stosownie do art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz .U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny , ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają  radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

     1) listę osób zgłaszających,

     2) informację z krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

     3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

    4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także,  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

    5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

    6) dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego.

   7) w przypadku zgłoszenia przez stowarzyszenie dołącza się także aktualny odpis lub zaświadczenie  z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wzory karty zgłoszenia i załączników dostępne są na stronie internetowej Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl  (w zakładce Komunikaty, ogłoszenia oraz na stronie BIP w zakładce Wybory /Wybory ławników) lub w pokoju Nr 5 Urzędu  Gminy Godziesze Wielkie, w godzinach od 800 do 1500.

Organy i podmioty uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych mogą składać karty zgłoszenia wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy  Godziesze Wielkie,  pokój nr 5 - w terminie do dnia 30 czerwca br.

WÓJT GMINY

 Józef Podłużny

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydaturę na ławnika

Oświadczenia

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software