Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczeń dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 roku Nr 200, poz. 1651) oraz Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565)  informujemy, że Urząd Gminy Godziesze Wielkie uruchomił usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza została uruchomiona na opracowanej przez Ministarstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne, można je założyc na stronie http://epuap.gov.pl.

Załóż konto

Złożenie elektronicznego wniosku do Urzędu 

 

Skrzynki Podawczej:  /id3b7j8d0o/SkrytkaESP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypałnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu do sekretariatu Urzędu pok. nr 5 na następujących nośnikach:

  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

3. Dokumenty elektroniczne muszą zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych, (wymagany kwalifikowany podpis cyfrowy w formacie *.sig, *.xades, *.xad).

Dokumenty muszą zostać opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

4. Akceptowane formaty załączników to:

  • *.doc, *.rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003
  • *.xls dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003
  • *.txt - dokument tekstowy
  • *.gif, *.tif, *.jpg, - pliki graficzne
  • *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym
  • *.zip,*.rar - pliki skompresowane

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania.

Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektroniczne, w oparciu o takie dokumenty nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania we wnioskowanej sprawie.

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software