OŚ.6220.4.2017                                            Godziesze Wielkie , dnia 14 marca 2017r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) dalej ustawy ooś.

UMARZAM

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, oraz niezbędną infrastrukturą uzupełaniającą -w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P" na odcinku Godziesze Małe - Stobno - Bałdoń wszczęte w dniu 17.02.2017r., na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor  - Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz zwrócił się wnioskiem z dnia 17.02.2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, oraz niezbędną infrastrukturą uzupełaniającą -w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P" na odcinku Godziesze Małe -Bałdoń - Stobno.

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach oraz na elektronicznym nośniku elektronicznym zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś,

- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym realizowane będzie 

   przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,

- uproszczony wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie

   realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

   przedsięwzięcie,

- mapę poglądową.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować:

- wykonanie drogowych robót budowlanych o nawierzchni bitumicznej w wyniku, których

 nie zmieni się sposób użytkowania terenu zarówno w granicach pasa drogowego, jak i na

   gruntach (działkach) bezpośrednio do niego przyległych.

- odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez rowy przydrożne lub  

   w przyległy teren.

Podstawowe parametry drogi rowerowej (ścieżki rowerowej):

- szerokość ścieżki rowerowej                    2,00 m - 3,00 m           

- obustronne pobocza gruntowe                  0,50 m

- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,63 o gr. 20 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5 cm

- spadek poprzeczny jednostronny jezdni   2%

- długość budowanej ścieżki - 3400 mb,

- powierzchnia jezdni -  6800,00 m2.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na odcinku Godziesze Małe - Bałdoń - Stobno, na działkach o nr ew.,

- obręb 0004 Godziesze Małe: nr ew. 306/2, 317/1, 317/2, 318, 326, 332, 338/1, 338/2, 339, 343, 348, 349/5, 356/2, 356/7, 356/8, 368/1, 384/2, 386, 387, 1002, 1103;;

- obręb 0001 Bałdoń : nr ew. 1, 5, 6/1, 25, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49;

- obręb 0017 Stobno Wieś: nr ew. 299/7, 299/8, 299/10, 299/11, 300, 311, 312, 324, 325, 326, 327.

W dniu 21 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, oraz niezbędną infrastrukturą uzupełaniającą -w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu, wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz przekazano sołtysom w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa w pobliżu planowanej realizacji inwestycji - zgodnie z art. 21 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71)

W toku postępowania administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm., zwana dalej „ustawą ooś",w dniu 21.02.2017 r., Wójt Gminy Godziesze Wielkie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (PPIS w Kaliszu przesłał wniosek - wg właściwości - w dniu 09.03.2017r. do WPWIS w Poznaniu) o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku jej stwierdzenia o podania zakresy raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4240.177.2017.KL.1 z dnia 7.03.2017r. (data wpływu do Urzędu Gminy 13.03.2017r.) wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, jednocześnie zwracając uwagę na interpretację zawartą w opracowaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , Warszawa 2011, Tomasz Wilżak, pt.: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po Rozporządzeniu Rady Ministrów (str. 124) stanowiącą, że „.... budowa samych tylko chodników, zjazdów i innych tego typu konstrukcji przy drogach istniejących, nie ingerująca w część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów nie będzie przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60. Podobnie jak w przypadku kolei, peryferyjne przedsięwzięcia drogowe budowane samodzielnie czy też przebudowywane - tj. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty, kładki, czy obiekty i urządzenia wyposażenia technicznego dróg - nie są przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko."

W związku z powyższym Wójt Gminy Godziesze Wielkie opierając się na opracowaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , Warszawa 2011, Tomasza Wilżaka , z którego  wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia należącego do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy ooś.

W związku z powyższym tut. organ rozpatrzył przedmiotowy wniosek w oparciu o przepis art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że „gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części".

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:

  • 1. Powiat Kaliski, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  • 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • 3. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  • 4. a/a

                                                                      Józef Podłużny
                                                                          Wójt Gminy

Zwolniono z opłaty skarbowej

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.,

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software