OŚ - 7624/1/2011                                        Godziesze Wielkie, dnia 01 lutego 2011 roku 

 

Decyzja

Na podstawie  art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz 1071 ze zmianami) , Wójt Gminy Godziesze Wielkie

umarza postępowanie

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce rolniczej nr 17/1 w miejscowości Żydów.

Uzasadnienie

Inwestor Jarosław Gilak, zam.  Żydów, ul Parkowa 12, 62-872 Godziesze Małe, dnia 06 października 2011 roku złożył oświadczenie, iż rezygnuje z inwestycji polegającej na budowie chlewni tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce rolniczej nr 17/1 w miejscowości Żydów.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

 

Otrzymują:

1. Jarosław i Jolanta Gilak

   Żydów, ul Parkowa 12

   62-872 Godziesze Małe

2. Tomasz Antczak

   Żydów, ul Szkolna 25

   62-872 Godziesze Małe

3. Piotr i Anna Matczak

   Żydów, ul Parkowa 10

   62-872 Godziesze Małe

4. Zbigniew Różalski

   Żydów, ul Parkowa 8

   62-872 Godziesze Małe

5. a/a

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software