Godziesze Wielkie, dnia 10 sierpnia 2017

OŚ.6220.2.16.2016.2017

DECYZJA

Zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.2.12.2016

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257 )w zawiązku z art. 71  ust. 2 pkt 2, art. art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,  art. 85 ust. 1, art.87 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405), dalej ustawy ooś, po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej Sieci i Instalacji Sanitarnych „Lisieccy" S.C., ul. M. Koszutskiej 10, 62-800 Kalisz

orzekam

zmienić decyzję Wójta Gminy Godziesze Wielkie znak OŚ.6220.2.12.2016 z dnia 16 maja 2016 roku stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska, Zadowice oraz pompowni z zasilaniem elektrycznym na terenie gminy Godziesze Wielkie, zakresie lokalizacji inwestycji.

I.                   Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości : Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska, Zadowice oraz pompowni z zasilaniem elektrycznym na terenie gminy Godziesze Wielkie, na działkach nr ewidencyjny 702, 993, 809/1, 1105, 784/4, 785/1, 789/1, 990, 690/1, 690/2 obręb Godziesze Małe, na działkach nr ewidencyjny 46/1, 5, 45, 11, 1 obręb Krzemionka, na działkach nr ewidencyjny 70 obręb Kąpie, na działkach nr ewidencyjny 140, 311/2, 404, 311/3, 677, 574, 15/1, 329, 315/1, 689, 635, 311/1, 101/3 Wola Droszewska, na działkach nr ewidencyjny 284, 328, 282, 328, 197, 134, 137, 39, 133, 384/3, 424, 346/2, 347/3, 356, 384/1, obręb Zadowice, na działkach nr ewidencyjny 203, 551, 147, 567/1, 178, 569, 276, 36, 344, 87, 146, 204 obręb Biała.

II.                Pozostała część decyzji znak: OŚ.6220.2.12.2016 z dnia 16 maja 2016 roku pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2017 roku  wpłynął wniosek Pracowni Projektowej Sieci i Instalacji Sanitarnych „Lisieccy" S.C., o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska, Zadowice oraz pompowni z zasilaniem elektrycznym na terenie gminy Godziesze Wielkie.

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony". W związku z tym, że budowa sieci kanalizacyjnej wpływa na poprawę jakości środowiska a tym samy na jakość życia lokalnej społeczności zachodzi przesłanka do zmiany decyzji.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), a zatem na zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia kwalifikuję się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia organ ustalił, że działki nr ewidencyjny 87 i 146 obręb geodezyjny Biała zostały pominięte w pierwotnej decyzji a stanowią one ciąg działek przez, który prowadzona będzie sieć kanalizacyjna, obszar działek leży w analizowanym terenie. Podczas tworzenia treści karty informacyjnej przedsięwzięcia pominięto te działki przepisując je z mapy ewidencyjnej. Działka nr ewidencyjny 5 w miejscowości Krzemionka została włączona z uwagi na przesunięcie jednej z przepompowni w miejscowości Krzemionka o około 200 m. Pompownia ta znajduje się jednak na  obszarze, który został poddany analizie podczas prowadzonego postępowania określającego wpływ inwestycji na środowisko. Zmiana działki w miejscowości Krzemionka nie rozszerzyła zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko.

W związku z tym Wójt Gminy Godziesze Wielkie uznał, że cały obszar planowanej inwestycji został poddany analizie pod kątem wpływu inwestycji na środowisko i  nie ma konieczności dokonywania ponownej analizy wpływu inwestycji na środowisko i przychylił się do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od treści niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405).

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy cytowanej w pkt. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

4. Termin w którym mowa w pkt. 3 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze postanowienia organu wydajnego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Otrzymują:

1.      Wnioskodawca

2.      a/a

 

 
 

                                                        z up. Wójta Gminy
                                                        Alicja Jędrasiewicz
                                                     Zastępca Wójta Gminy

 
 

 

Załącznik nr 1

do decyzji zmieniającej decyzję

nr OŚ.6220.2.12.2016

z dnia 16 maja 2016r o środowiskowych

uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia

znak OŚ.6220.2.16.2016.2017

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania

na środowisko(Dz. U z 2017 r., poz. 1405).

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska, Zadowice oraz pompowni z zasilaniem elektrycznym na terenie gminy Godziesze Wielkie, na działkach nr ewid.: 702, 993, 809/1, 1105, 784/4, 785/1, 789/1, 990, 690/1, 690/2 obręb Godziesze Małe, na działkach nr ewidencyjny 46/1, 5, 45, 11, 1 obręb Krzemionka, na działkach nr ewidencyjny 70 obręb Kąpie, na działkach nr ewidencyjny 140, 311/2, 404, 311/3, 677, 574, 15/1, 329, 315/1, 689, 635, 311/1, 101/3 Wola Droszewska, na działkach nr ewidencyjny 284, 328, 282, 328, 197, 134, 137, 39, 133, 384/3, 424, 346/2, 347/3, 356, 384/1, obręb Zadowice, na działkach nr ewidencyjny 203, 551, 147, 567/1, 178, 569, 276, 36, 344, 87, 146, 204 obręb Biała, gmina Godziesze Wielkie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje: budowę rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej o długości około 9249 m, budowę rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o długości około 13516,5 m, budowę przyłączy do posesji w liczbie około 336 sztuk, wykonanie studni betonowych rozprężonych w liczbie około 13 sztuk, wykonanie studni rewizyjnych w liczbie około 301 sztuk oraz wykonanie przepompowni ścieków w liczbie około 16 sztuk.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia zbiorcze kanały grawitacyjne zostaną wykonane z rur tworzywowych o średnicy 200 mm, a przyłącza do posesji z rur tworzywowych o średnicy 160 mm. Kolektory tłoczne zostaną wykonane z rur tworzywowych o średnicach: 125 mm, 110 mm, 90 mm i 75 mm.

Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że kanały grawitacyjne układane będą na średniej głębokości od 1,4 do 2,35 m p.p.t., a kanały tłoczne na średniej głębokości od 1,4 m p.p.t. Elementami pozostawionymi na powierzchni terenu będą włazy do podziemnych przepompowni ścieków za skrzynkami przyłączeniowo-licznikowymi zasilania elektrycznego i skrzynkami sterowniczymi. Budowa kolektorów głównych wraz z odgałęzieniami do posesji i kolektorów ciśnieniowych nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. Kolektory grawitacyjne będą łączone kielichowo wraz z uszczelnieniem uszczelką gumową, a rurociągi tłoczne poprzez zgrzewanie czołowe lub elektrotypowe. Zgodnie z karą informacyjna przedsięwzięcia trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność odwadniania wykopów z wykorzystaniem igłofiltrów dla kolektorów kładzionych na głębokości większej niż 2 m p.p.t. Woda z odwadniania będzie za pomocą istniejących kolektorów oraz węży odprowadzana do pobliskich rowów. Trasa planowanej inwestycji będzie dwukrotnie kolidować z rzeką Kiełbaśnicą. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przekroczenie rzeki zostanie wykonane metodą bezwykopową, za pomocą przecisków w rurach osłonowych, bez naruszenia koryta i brzegów rzeki. Przed oddaniem do użytkowania Inwestor planuję poddanie sieci kanalizacyjnej próbom szczelności. Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady będą selektywnie gromadzone w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem, a następnie w pierwszej kolejności odbierane do odzysku przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W celu wyeliminowania zagrożeń dla środowiska Inwestor planuje wyposażyć zaplecze budowy w szczelne przenośne toalety objęte serwisem podmiotów uprawnionych w zakresie ich obsługi, które będą zlokalizowane na utwardzonym terenie.

                                              z up. Wójta Gminy
                                             Alicja Jędrasiewicz
                                            Zastępca Wójta Gminy

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software