Godziesze Wielkie, dnia 11.04.2023 roku

IK.6220.1.4.2022

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) informuję że w dniu 11.04.2023r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.4.2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czterech zbiorników podziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 litrów wraz z przyłączem gazowym do zasilania zespołu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i gazowych kondensacyjnych kotłów grzewczych zasilających w ciepło zespół budynków w skład których wchodzi: szkoła, budynek przedszkola i posterunek policji” gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie działka nr ewid. 296/8 obręb ewidencyjny (0005) Godziesze Wielkie.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.247.2023.GL.1 z dnia 09.03.2023r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 07.03.2023r. znak sprawy ON.NS.9011.3.4.2023, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 25.01.2023r. znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.14.2023.AN, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7:00 do 15:00). Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie. Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip/ogloszenia/decyzje-srodowiskowe1 jak również zamieszczona na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia). Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11.04.2023r.. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od 12.04.2023r. do 25.04.2023r. włącznie.

Wójt Gminy

Józef Podłużny

Podanie do publiczje widomości IK.6220.1.4.2022 z dnia 11.04.2023 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IK.6220.1.4.2022 z 11.04.2023 (skan)

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software