Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo

WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE
IK.6220.1.5.2021                                                                                     Godziesze Wielkie, 16 lutego 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo, działka nr 967/1 obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie i jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz opiniami:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w poznaniu nr. WOO-IV.4220.1234.2021.MK.3 z dnia 20 grudnia 2021 roku, który wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w opinii warunków i wymagań;
2. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 26 lipca 2021 roku znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.245.2021.JS, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w opinii warunków i wymagań.
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 03 sierpnia 2021 roku znak sprawy ON.NS.9011.3.61.2021, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla sprawy oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul 11 Listopada 10, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Data podania do publicznej wiadomości: od 18.02.2022 r. do 03.03.2022 r. włącznie

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software