Godziesze Wielkie, dnia 29 listopada 2022 roku
IK.6220.1.6.2021


Podanie informacji do publicznej wiadomości


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) informuję że w dniu 29.11.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.6.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dalszym wydobywaniu piasków ze złoża
„STOBNO III” na powierzchni nieprzekraczającej 1,90 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20000 m3 , działka nr 2/11 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.876.2022.GL.2 z dnia 30.08.2022 roku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 08.2021 r. znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.268.2021AN, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj. od 700 do 1500).
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip/ogloszenia/decyzje-srodowiskowe1 jak również zamieszczona
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 01.12.2022 r.Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od 1.12.2022 r. do 14.12.2022 r. włącznie.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości

Decyzja

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software