Zawiadomienie strony postępowania o wydaniu decyzji Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.5.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaiczne

 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania że w dniu 11 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.5.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo” działka nr 967/1 obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7:00 do 15:00). W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2000 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póżn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip , jak również zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).
Data podania do publicznej wiadomości przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej: od 13.04.2022 r. do 26.04.2022 r. włącznie.


z up. WÓJTA GMINY
Małgorzata Banaś
SEKRETARZ GMINY

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software