Informacja o wydaniu decyzji  Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.5.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej.

 

WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE


IK.6220.1.5.2021                                                                        Godziesze Wielkie, dnia 12 kwietnia 2022 roku


Podanie informacji do publicznej wiadomości


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.5.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo” działka nr 967/1 obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.12.2021 r. znak WOO-IV.4220.1234.2021. MK.6, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 03.08.2021 r. znak ON.NS.9011.3.61.2021, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 26.07.2021 r. znak PO.ZZŚ.2.435.245.2021.JS, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj. od 700 do 1500).
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip , jak również zamieszczona na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia). Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres
od 13.04.2022 r. do 26.04.2022 r. włącznie.


z up. WÓJTA GMINY
Małgorzata Banaś
SEKRETARZ GMINY

 

Decyzja pdf

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software