IK.6220.1.6.2021                                                                                          Godziesze Wielkie, dnia 29 listopada 2022 roku


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 29.11.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.6.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dalszym wydobywaniu piasków ze złoża „STOBNO III” na powierzchni nieprzekraczającej 1,90 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20000 m3, działka nr 2/11 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO IV.4220.876.2022.GL.2 z dnia 30.08.2022 roku,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 08.2021 r. znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.268.2021AN, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj.
od 7:00 do 15:00).
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2000 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2000 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póżn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip/ogloszenia/decyzje-srodowiskowe1 jak również zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).
Data podania do publicznej wiadomości przez udostępnienie w Biuletynie Informacji
Publicznej: od 01.11.2022 r. do 14.12.2022 r. włącznie.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

IK.6220.1.6.2021   

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software