WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE


IK.6220.1.6.2022                                                               Godziesze Wielkie, 18 października 2022 roku


OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na dalszym wydobywaniu piasków ze złoża „STOBNO III” na powierzchni nieprzekraczającej 1,90 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20000 m3, działka nr 2/11 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski,
województwo wielkopolskie i jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz opiniami:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w poznaniu nr. WOOIV.4220.876.2022.GL.2 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, który wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  2. Dyrektora Zarządu Wód Polskich Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2021 roku znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.152.2021.AN, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w opinii warunków i wymagań.
  3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 23 sierpnia 2021 roku znak sprawy ON.NS.9011.3.67.2021, który umorzył postępowanie, ze względu na wyłączeniE omawianego przedsięwzięcia z konieczności uzyskania opinii od Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla sprawy oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul 11 Listopada 10, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Data podania do publicznej wiadomości: od 18.10.2022 r. do 01.11.2022 r. włącznie.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

IK.6220.1.6.2022 – OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software